Select Page

Bible Reader2

1Musaambo iyo, likulu ni shibala byaaba nga byaaweele khuubuumbibwa, atweela ni bibiindu byamwo byoosi.

22.2: Luky 20.112.2: Heb 4.4,10Khukhwoola khu shifukhu she Kumusaafu, Wele waaba nga waamaliilisile buraambi bweewe bwoosi, aryo waawolakho. 3Aryo kila Wele awa shifukhu she kumusaafu tsikhabi, waashikhola khuuba sha buraawa, lwekhuuba khu nisho nikhwo khweesi aawolela khukhwaama khu milimo kyeewe kyoosi. 4Iyo niyo isaambo isi Wele aabuumbamwo likulu ni shibala.

Kumukuunda kwa Edeni

Khu mbuka isi Wele aabuumbila likulu ni shibala, 5siyabawo bunyaasi bwoosi, namwe biilime byoosi bibyaba bitsowa khu shibala ta. Shaba shiryo lwekhuuba abe Wele ashiili khuureerakho ifula khu shibala ta, naluundi abe mbaawo umuundu unyala waalimakho ta. 6Ne abe shonyene ndi, yabatsakawo tsintsitsi tse kameetsi kakaarubukhatsaka khukhwaama mwiloba aasi, kaanyilisa liloba.

72.7: 1 Kor 15.45Lwanyuma Umukasya Wele waabukulakho liloba khukhwaama aasi, waalibuumbamwo umusaani, waakyelawo waafuura mu moolu k’omuundu kumuukha kwe buulamu, shaakila umusaani waaba umulamu uheela. 8Umukasya Wele waarawo kumukuunda mu Edeni, kukwaba ibwaamanyaanga, lwanyuma waasuta umusaani isi aabuumba waamuramwo.

92.9: Bimb 2.7; 22.2,14Mu mukuunda ukwo, Umukasya Wele waatsowesamwo buli kuusaala kwa buli saambo yoosi, ikyo abe kikibonekha buulayi, naluundi abe kikiili kimilayi lwe khuulya. Aabawo kimisaala kikiindi kibili kikyaba akari mu mukuunda, nga nikyo: Kuusaala kwe buulamu, ni kukuundi nga nikwo kwe kamakyesi ke khuumanya shiibi ni shiilayi.

10Khukhwaama mu mukuunda Edeni kweene ukwo, aabawo luluutsi lwe kameetsi lulwaamamwo khuunyirisa kumukuunda. Lwanyuma lwaawo, luluutsi ilwo lwaawukhamwo, lwaamamwo tsintsitsi tsine. 11Luluutsi lulunyoowa nilwo Pishoni, nga nilwo lulutima lwaabirira mu shibala sha Havila shoosi, shishiilimwo izaabu. 12Izaabu iye mu shibala isho ili indayi, iliyo ni bibiwunya buulayi bibikhali bya busheele ta, ni khuutubakho kamabaale ke buukusi bwe angaaki naabi. 13Lisiina lye luluutsi lulukhola khabili abe bari Gihoni, lulutima lwebotookhelela mu shibala sha Kuushi shoosi.2.13 Kushi: Shibala shino sha Kushi ari nisho shisiintsa mumuuli Esiyopiya, ni bitweela khu bisiintsa bya Sudani. 14Lisiina lye luluutsi lwe khataru abe bari Tigurisi, lulutima lwaatsukha ibwaamanyaanga wa Asiriya. Ni luluutsi lwe khaane nilwo Efurati.

15Umukasya Wele waayila umusaani tsana, waamura mu Mukuunda kwa Edeni khuukwaakila, ni khuukulolelela buulayi. 16Kila Umukasya Wele alakila umusaani nga amulomela ari, “Unyala waalyakho kamatuunda khukhwaama khu buli kuusaala kwoosi kwe mu mukuunda, 17ne khuurusakho kuusaala kwe khuumanya shiilayi ni shiibi, ukhakulyatsakakho ta. Lwekhuuba khu shifukhu khweesi uli kuliilakho, ukhaafwe!”

18Lwanyuma Umukasya Wele waaloma ari, “Sishili shiilayi umusaani khuubaawo yenyene ta. Ise kane imukholele umuyeeti umwaakhila niye.” 19Aryo Umukasya Wele waabukula liloba khukhwaama aasi, waabuumbamwo bisolo byoosi bye mwiiswa, na buli shikuuka shoosi she binywiinywi bibipaamburukhila mwibaanga lye likulu. Lwanyuma waareera bibiindu bino byoosi isi umusaani khuubona isaambo isi anyala waabitwiikhamwo kamasiina. Aryo umusaani waabitwiikha kamasiina, ni buli lisiina lyeesi umusaani aalaanga shisolo shoosi, namwe khanywiinywi khoosi, ilyo nilyo lilyaba lisiina lyasho. Iyo niyo isaambo isi buli shitweela shafunamwo lisiina. 20Musaambo iyo umusaani waatwiikhaka bibyaayo ibyo kamasiina, ni binywiinywi bye mwibaanga, ni nabuli shisolo she mwiiswa shoosi. Ne mu bino byoosi, mbaawo na shitweela shishanyoolekhana khuuba umuyeeti uwaakhila isi umusaani ta.

21Shiikila Wele waareerera umusaani liilo nameyiriira lilyeene lyaamuwaamba, aryo n’aba nga akona, Wele waamubukulamwo luubafu lutweela, lwanyuma weesawo mu shifwo shalwo inyama. 22Aryo khukhwaama mu lubafu ulwo lweesi aabukula, Umukasya Wele waalukholamwo umukhasi, waamureera isi umusaani. 23Lwanyuma kila umusaani aloma ari,

“Ari bona lino lili likuumba khukhwaama mu makuumba kaase,

naluundi inyama khukhwaama mu nyama yase,

ari niye kane bamulaangatsake bari ‘umukhasi,’

lwekhuuba waamile mu musaani” 2.23 Umusaani: Mu Luheburaniya umusaani bamulaanga bari Ishi, ne umukhasi bamulaanga bari Isha, bifwaananamwo isaambo iye khuushilomamwo.

242.24: Mat 19.5; Mako 10.7-8; 2 Kor 6.16; Efes 5.31Ni lwe lomo yino, isho shiikane shikile umusaani alekhatsake paapawe ni maayiwe, etubaase khu mukhasi weewe, ni nabo boombi beekyele kumubili mutweela.

25Umusaani uyo n’umukhasi weewe boombi baaba nga bali bukhuna busa, ne sibaawaambibwakho kamaŋaanyu koosi ta.